Tilläggsbelopp och resurstillägg för skola - Ansökan - för utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om tilläggsbelopp och resurstillägg

Tilläggsbelopp och resurstillägg är ett bidrag som kommunen kan lämna för barn/elev som är folkbokförd i Lidingö stad och har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder, det vill säga avviker väsentligt från vad som ryms inom grundbeloppet. Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Kommunala verksamheter kan söka resurstillägg medan tilläggsbelopp gäller för fristående verksamheter. Ansökningarna hanteras på samma sätt. Fristående verksamheter kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsdomstol.

Barnet/eleven ska vara mottagen i er verksamhet. Bidraget ska användas för att ge det enskilda barnet/eleven förutsättningar att delta i verksamheten.

OBS! För barn med sekretess ("skyddad identitet") ska du inte använda denna e-tjänst. I dessa fall, mejla till: skola@lidingo.se

Innan ansökan om tilläggsbelopp ska förskolan eller skolan i de flesta fall redan ha gjort följande åtgärder

  • Kartlagt barnets eller elevens eventuella behov och genom ledning och stimulans erbjudit en tillgänglig lärmiljö. Barnet eller eleven behöver vara delaktiga i hur lärmiljön tillgängliggörs, så att åtgärder utgår från kunskap om barnet eller elevens upplevelser. 
  • Dokumenterat stödåtgärder till barnet eller eleven.
  • Gett extra anpassningar och särskilt stöd och ha gjort utredningar om särskilt stöd och utarbetat ett åtgärdsprogram för den elev som ansökan avser. En specialpedagog bör ha medverkat i arbetet (detta gäller skolan.)
  • Anpassat sin organisation.

Innehåll i ansökan

  • Anledningen till att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder.
  • En utförlig beskrivning av vad förskolan eller skolan har prövat och hur den kommit fram till att behoven är så omfattande att det behövs extraordinära stödåtgärder. Beskriv också i vilken utsträckning behovet visar sig under dagen utifrån barnets eller elevens unika situation. 
  • En utförlig beskrivning av vilket stöd, ledning och stimulans som har erbjudits utifrån förutsättningar i lärmiljön och de extra anpassningar och särskilt stöd som eleven har fått (detta gäller inte i förskolan.)
  • En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd.
  • En beskrivning av de extraordinära stödåtgärder för att tillgodose barnets behov utifrån kartläggning eller som har gjorts för eleven utifrån utredning.
  • Eventuellt övriga underlag som styrker de individuella omständigheter som förskolan eller skolan hänvisar till som skäl till de extraordinära stödåtgärder som de söker ersättning för.

Om förutsättningarna ändras
Om förutsättningarna för bidraget förändras ska du omgående anmäla det till lärande- och kulturförvaltningen. Om du inte gör det eller om du lämnar felaktiga uppgifter kan kommunen kräva tillbaka utbetalt bidrag. Bidraget är kopplat till den förskola eller skola som ansökt och som erhåller bidrag. Om barnet/eleven byter förskola/skola, slutar på fritidshemmet eller flyttar till annan kommun så avslutas tilläggsbeloppet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa