Ersättning för förlängda studier (år 4) - Ansökan - för utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidingö stads rutin för ansökan till förlängda studier
De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen fördelas på längre tid än tre läsår. Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning.

Elevens hemkommun tar beslut om ersättning vid förlängda studier. För att en kommunal eller fristående skola ska ha rätt till ersättning för förlängd studietid ska skolan skicka in underlag till Lidingö stad. Lidingö stad förbehåller sig rätten att stoppa utbetalning av ersättning för elever som går förlängd utbildning utan att hemkommunen prövat ärendet. Lidingö stad beviljar ersättning för förlängda studier max ett läsår.

Bilagor som ska skickas in tillsammans med ansökan:

  • Orsak till förlängda studier
  • Elevens individuella studieplan
  • Skolans åtgärdsprogram
  • Elevens studieplan för det fjärde året
  • Beslut om förlängda studier från rektor/huvudman
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara Lärande- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 31 maj inför nästkommande läsår. Ansökningar som inkommer under höstterminen ersätts inte retroaktivt utan från när ansökningen inkommit. 

Om en skola beviljas ersättning för förlängda studier bestäms ersättningen efter den länsgemensamma prislistan och bygger på hur många månaders studier de kvarvarande kurserna motsvarar i poäng.

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer
Om du eller eleven har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället Inta Heimdal, inta.heimdal@lidingo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa