Ansökan om särskilt boende

LÄS MER

Ansökan om särskilt boende för personer över 65 år.

Här kan du ansöka om de behovsprövade boendeformerna från och med 65 års ålder.  Vilken boendeform som passar dig beror på ditt hjälpbehov.  
Läs mer om olika boendeformer för personer över 65 år här.

När din ansökan har kommit in kommer biståndshandläggare att kontakta dig och inleda en utredning. 

De boendeformer du kan ansöka om är:

 • Vård- och omsorgsboende
 • Trygghetsboende 
 • Korttidsboende

I Lidingö stad har vi valfrihet inom vård- och omsorgsboenden. Det betyder att du som beviljats vård- och omsorgsboende själv kan välja mellan kommunalt drivna boenden och de privata utförare som staden har avtal med.  Hitta och jämför vård- och omsorgsboende här.

 

Saknar du e-legitimation eller behöver hjälp med din ansökan kontaktar du vårt kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare. 

Lidingö stads kundcenter
Telefon: 08-731 31 32

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst,
dagverksamhet och annan omsorg är 2 359 kronor per månad. Boendekostnad, mat och
transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 3 000 kronor betalar du högst 2 359 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst (inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat)
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

* Ingår ej i beräkningen av maxtaxan.

Korttidsboende

Heldygnsomsorg : 69 kr/dag
Måltider: 115 kr/dag*
Avgift för boende: 80 kr/dag*

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Heldygnsomsorg : 2 359 kr/månad
Matabonnemang: 3 500 kr/månad*
Hyra: enligt gällande hyreskontrakt*

 

Här kan du läsa mer om avgifter för äldreomsorg:

Avgifter för äldreomsorg 2023

 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs - och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden

 

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se
Kundcenter: 08-731 30 00
www.lidingo.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
omsorg.social@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa