Utsortering av matavfall, ansökan om dispens

LÄS MER

Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera matavfall separat.  

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan i särskilda fall ge dispens från kravet på separat insamling av matavfall. Det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om dispens. 

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, exempelvis platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Vid ansökan ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensen löpt ur. Lägg gärna till bilagor. Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

Bor du i en- eller tvåfamiljshushåll och komposterar ditt matavfall behöver du inte heller ansöka om dispens. Däremot ska komposten anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

Avgift

För handläggning av ansökan tas en timavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa se: www.lidingo.se

Alla beslut om dispens tas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret använder förenklad delgivning.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Motivering till varför dispens ska medges
  • Plan för insamlingen av matavfall efter dispenstiden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa