God man / förvaltare, ansökan om

LÄS MER

Anvisningar till ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan ska skickas till:

Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Ansökan kan gälla antingen godmanskap eller förvaltarskap

Om en myndig person, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denne. Godmanskap ska endast anordnas om huvudmannens hjälpbehov inte kan tillgodses på ett mindre ingripande sätt, t ex genom användning av fullmakt.

Omyndigförklaring avskaffades som begrepp 1989 och ersattes med förvaltarskap . Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges ovan är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för denne. Förvaltarskap får inte anordnas, om det är tillräckligt med godmanskap eller om huvudmannen på något mindre ingripande sätt får hjälp.

Godmanskap och förvaltarskap kan omfatta en eller flera av uppgifterna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

Bevaka rätt innebär att gode mannen eller förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, t ex bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid uppsägning, försäljning eller avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering m m. Det innebär även att gode mannen eller förvaltaren bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, t ex ansöker om kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler hyresförändring, överklagar beslut m m.

Förvalta egendom innebär att gode mannen eller förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter m m, tillser att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad o s v.

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär att gode mannen eller förvaltaren ska tillse att huvudmannen får den vård och omsorg han eller hon behöver och har rätt till. Det kan t ex avse att påtala behov av fler hemtjänsttimmar och ansöka om färdtjänst.

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan

 

  • Personbevis avseende huvudmannen, utvisande dennes ev barn, s k familjebevis.
  • Personbevis på föreslagen god man eller förvaltare.
  • Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc som styrker behovet av god man eller förvaltare. Denna skrivelse, s k social utredning, bör innehålla de uppgifter utredaren har om huvudmannens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, bostadssituation, sjukdom, funktionshinder, social situation och släktingar, hur huvudmannen fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter.
  • Läkarintyg krävs om huvudmannens hälsotillstånd hindrar att dennes mening inhämtas. Vid ansökan om förvaltarskap krävs det alltid ett läkarintyg eller annan likvärdig utredning. Kan inte läkarintyg inhämtas ska detta och skälen till det anges i den sociala utredningen. Läkarintyg lämnas på socialstyrelsens blankett för läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap. Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida https://www.socialstyrelsen.se/.
  • Yttrande från eventuella närstående, t ex make, sambo och barn. Huvudmannen och dennes make eller sambo och närmaste släktingar har rätt att ta del av information överförmyndaren har om huvudmannen.
  • Skriftligt samtycke från huvudmannen, om det är möjligt.

Vem får göra ansökan

Ansökan om god man ska göras till tingsrätten. Behörig att ansöka om god man är huvudmannen, närmast släktingar, gode mannen samt överförmyndaren. Om ansökan inkommer till överförmyndaren kommer ansökan att skickas till tingsrätten för vidare handläggning.

Förslag på god man/förvaltare

En föreslagen god man eller förvaltare måste fylla i blanketten Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare. Finns inget förslag, tillfrågas en av de ställföreträdare som staden anlitar. Dessa yrkar som regel arvode för sina uppdrag, vilket kan komma att betalas av huvudmannen, beroende på dennes inkomst och tillgångar.

Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa