Förteckning över omyndigs egendom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förmyndare ska, inom en månad efter det att värdet överstridigt åtta prisbasbelopp, eller två månader efter att de förordnats av tingsrätten, inge en förteckning över den omyndiges tillgångar till överförmyndaren. Förteckningen ska utvisa den omyndiges tillgångar och eventuella skulder den dagen tillgångarna kom att överstiga åtta prisbasbelopp eller tingsrätten fattade beslutet. Saldobesked per denna dag ska bifogas.

Många bankbesked räknar även in upplupen ränta i beloppet. Redovisade värden i förteckningen motsvarar ingående värden i den första årsräkningen. Eftersom räntan i sin helhet tas upp under periodens inkomster i årsräkningen, blir räntan dubbelt redovisad om upplupen ränta inräknas i förteckningen. Ange därför saldo utan upplupen ränta.

Väljer du att skriva ut och fylla i formuläret för hand, ska det skickas till:

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Vid frågor, kontakta oss via kundtjänst 08-731 31 01 eller mejl overformyndaren@lidingo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa