Förteckning över huvudmans egendom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enlig 14 kapitlet 1§ föräldrabalken ska gode mannen/förvaltaren inom två månader efter att ha blivit förordnad lämna in en förteckning till överförmyndaren. Förteckningen ska utvisa huvudmannens tillgångar och eventuella skulder på förordnandedagen, det ska säga det datum som står på beslutet från tingsrätten. Saldobesked per denna förordnandedag ska bifogas.

Många bankbesked räknar även in upplupen ränta i beloppet. Redovisade värden i förteckningen motsvara ingående värden i den första årsräkningen. Eftersom räntan i sin helhet tas upp under periodens inkomster i årsräkningen, blir räntan dubbelt redovisad om upplupen ränta inräknas i förteckningen. Anges därför saldo utan upplupen ränta.

Bank- och VPC-konton ska vara försedda med överförmyndarspärr, vilket innebär att gode mannen/förvaltaren inte kan lyfta innestående medel utan överförmyndarens tillstånd. För huvudmannen saknar dock spärren betydelse. Pengar som behövs för löpande utgifter får dock förvaras på ett för gode mannen/förvaltaren fritt konto. Överförmyndaren ber dig därför ordna med ett fritt konto med ca 10.000 – 20.000 kronor för löpande utgifter och förse övriga konton med överförmyndarspärr. Bevis om detta emotses tillsammans med förteckningen. Överstiger inte tillgångarna 25.000 kronor behövs inte kontot spärras.

Väljer du att skriva ut och fylla i formuläret för hand, ska det skickas till:

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Vid frågor, kontakta oss via kundtjänst 08-731 31 01 eller mejl overformyndaren@lidingo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa