Efterbehandling av förorenat område, anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du göra en anmälan om efterbehandling av förorenat område (enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Innan du vidtar en åtgärd för att avhjälpa ett förorenat område, som sanering av mark, vatten, byggnad eller anläggning, behöver du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan planerad efterbehandling. Det är viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och beskrivningar som behövs för att miljö- och stadsbyggnadskontoret ska kunna göra en bedömning av verksamheten och/eller åtgärden.

Observera att det är den som är ansvarig för avhjälpandet som ska signera anmälan. Detta innebär, bland annat, att miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer rikta ett eventuellt beslut till den som har anmält åtgärden. 
​​​​​
Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

När du lämnar anmälan om efterbehandling av förorenad mark bör du även bifoga följande uppgifter varför du behöver ha dessa tillgänglig i elektronisk form innan du startar. 

  • Beskrivning av platsen där efterbehandlingsåtgärden ska vidtas, inklusive karta.
  • Typ av förorening, utbredning och spridning (beskrivet i text och markerat i situationsplan), analysresultat från markmiljö- eller annan miljöprovtagning.
  • Beskrivning av efterbehandlingsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande av avfall/farligt avfall, transportör, var och hur slutbehandling ska ske).
  • Efterbehandlingens omfattning (åtgärder, beräknad mängd och typ av avfall/farligt avfall).
  • Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av efterbehandlingen (utsläpp till mark, vatten, luft och buller, m.m.) samt åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga eller motverka dessa.)
  • Mål för saneringsarbetet och hur måluppfyllelsen kommer att kontrolleras, kortfattad redovisning av planerad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta och beskrivning av platsen
  • Detaljerad beskrivning av utbredning och effekter, läs mer under rubriken Nödvändiga bilagor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa