Torrtoalett med latrinkompostering, anmälan av

LÄS MER

Torrtoalett

Torrtoaletten är en toalett som till skillnad från vattentoaletten inte använder vattenspolning. En torrtoalett fungerar som ett slutet system där avfallet bryts ned till en slutprodukt som kan användas som jordförbättringsmedel. Avfallet samlas i en behållare under toaletten, där det bryts ned biologiskt. Exempel på torrtoaletter är förmultningstoalett, frystoalett, torrdass och urinseparerande förmultningstoalett.

Kompostering av avfallet ska ske på ett sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer. Komposten ska placeras på den egna fastigheten och minst fem meter från tomtgränsen.

Latrin ska komposteras i beständig behållare med ventilation. Komposten ska bestå av minst två fack med lock. Behållarens utformning är viktig för att hålla skadedjur och insekter borta samt för att förhindra att regn och smältvatten kommer in.

Urin får aldrig ledas till bad-, disk- och tvättvattenavlopp (BDT) eller till stenkista eller markinfiltration utan tillstånd. Uppsamling av urin ska ske i en för ändamålet avsedd tät och sluten behållare, för att sedan kunna spridas på växtlighet under perioden april-oktober.

Slam från slamavskiljare bör avvattnas och vätskan ledas tillbaka till brunnen innan den läggs på komposten. För slamkompostering av latrin och organiskt hushållsavfall krävs minst två isolerade behållare som används växelvis. För latrinkompostering krävs att behållarna har tillräcklig volym för lagring under minst två år. Exempel: För permanentboende 4 x 500 liter, för fritidsboende 4 x 350 liter.

Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

Följande behövs för e-tjänsten

  • Produktblad från leverantör

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa