Behov av god man eller förvaltare, anmälan om

LÄS MER

Anvisningar till anmälan om behov av godman eller förvaltare

Anmälan ska göras via denna e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening, 11 kap 4 eller 7 §§, av sådan ställföreträdare föreligger.

Förordningar

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen (2001:937) skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon alternativt att någon inte längre bör ha god man eller förvaltare.

En motsvarande skyldighet finns för kommunen enligt 15 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även de som inte är behöriga att ansöka om god man eller förvaltare åt en person, får anmäla behov av det till överförmyndaren.

Anmälan kan gälla antingen godmanskap eller förvaltarskap

Om en myndig person, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denne. Godmanskap ska endast anordnas om huvudmannens hjälpbehov inte kan tillgodses på ett mindre ingripande sätt, t ex genom användning av fullmakt.

Omyndigförklaring avskaffades som begrepp 1989 och ersattes med förvaltarskap . Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges ovan är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för denne. Förvaltarskap får inte anordnas, om det är tillräckligt med godmanskap eller om huvudmannen på något mindre ingripande sätt får hjälp.

Godmanskap och förvaltarskap kan omfatta en eller flera av uppgifterna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

Bevaka rätt innebär att gode mannen eller förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, t ex bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid uppsägning, försäljning eller avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering m m. Det innebär även att gode mannen eller förvaltaren bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, t ex ansöker om kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler hyresförändring, överklagar beslut m m.

Förvalta egendom innebär att gode mannen eller förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter m m, tillser att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad o s v.

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär att gode mannen eller förvaltaren ska tillse att huvudmannen får den vård och omsorg han eller hon behöver och har rätt till. Det kan t ex avse att påtala behov av fler hemtjänsttimmar och ansöka om färdtjänst.

Nedanstående handlingar ska bifogas anmälan

  • Personbevis avseende huvudmannen, utvisande dennes ev barn, s k familjebevis.
  • Personbevis på föreslagen god man eller förvaltare.
  • Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc som styrker behovet av god man eller förvaltare. Denna skrivelse, s k social utredning, bör innehålla de uppgifter utredaren har om huvudmannens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, bostadssituation, sjukdom, funktionshinder, social situation och släktingar, hur huvudmannen fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter. Skrivelsen ska lämnas på formuläret Mall för social utredning
  • Läkarintyg krävs om huvudmannens hälsotillstånd hindrar att dennes mening inhämtas. Vid ansökan om förvaltarskap krävs det alltid ett läkarintyg eller annan likvärdig utredning. Kan inte läkarintyg inhämtas ska detta och skälen till det anges i den sociala utredningen. Läkarintyg lämnas på socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04. Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se
  • Yttrande från eventuella närstående, t ex make, sambo och barn. Huvudmannen och dennes make eller sambo och närmaste släktingar har har rätt att ta del av all information överförmyndaren har om huvudmannen.
  • Skriftligt samtycke från huvudmannen, om det är möjligt.
  • Som anmälare ansvarar du för att huvudmannen fått information om innebörden och konsekvenserna av godmanskap/förvaltarskap, bland annat att personen själv kan komma att få betala arvodet och att närmast anhöriga har rätt till insyn i hela akten hos överförmyndaren.

Vem får göra anmälan?

Anmälan om behov av god man kan göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, avlägsna släktingar med flera. Anmälan skickas till:

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Vid frågor, kontakta oss via kundtjänst 08-731 31 01 eller mejl overformyndaren@lidingo.se

Förslag på god man eller förvaltare

En föreslagen god man eller förvaltare måste fylla i formuläret Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare. Finns inget förslag, tillfrågas en av de ställföreträdare som staden anlitar. Dessa yrkar som regel arvode för sina uppdrag, vilket kan komma att betalas av huvudmannen, beroende på dennes inkomst och tillgångar.

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.
Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
Lidingö
181 82

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa