Naturreservat ansökan om tillstånd/dispens

LÄS MER

Under vissa delar av året kan det vara svårt att bedöma åtgärdens påverkan på växt- och djurlivet. Det är till exempel ofta svårt att göra ändamålsenliga undersökningar vintertid, särskilt när det gäller påverkan på vattenmiljöer.

För enklare ärenden är handläggningstiden normalt sex till åtta veckor. Är ärendet komplicerat eller om det inte går att bedöma påverkan på växt- och djurlivet vid aktuell årstid tar det längre tid. Det är därför viktigt att du skickar in ansökan i mycket god tid innan planerad åtgärd.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en fast avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa se: www.lidingo.se

Alla beslut om tillstånd och dispens tas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Detta behöver bifogas till ansökan, ha dokumenten redo när du startar e-tjänsten:

  • översiktskartor och skalenliga ritningar, 
  • fotografier och skisser
  • ange vilka reservatföreskrifter som gäller i det reservat ansökan gäller
  • övrigt av vikt för att att ärendet ska kunna handläggas

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Information om det du vill göra
  • Ritningar och/eller foton

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa