Djurhållning - ansökan om tillstånd

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för djurhållning

Olägenhet enligt miljöbalken får inte uppstå för grannar, till exempel störningar genom ljud, lukt eller skadedjur. Gödsel ska hanteras så att olägenhet inte uppstår för närboende eller miljön. Lidingös policy är att man får ha 5 hönor i tätbebyggt område. Ingen tupp. 

Om din verksamhet är yrkesmässig eller är i större omfattning krävs tillstånd från Länsstyrelsen. För mer information se www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Följande ska bifogas ansökan, ha dokumenten redo när du startar e-tjänsten:

  • Situationsplan över fastigheten som tydligt visar placeringen av djurens vistelseutrymmen samt lagringsplatsen för gödsel och foder.
  • Grannyttrande från de närmsta grannarna.

Fjäderfän

Fjäderfän ska hållas inhägnade för att inte störa grannar.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ingen avgift för handläggning av ansökan om tillstånd till hållandet av fjäderfän.

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

Hagar får inte placeras i direkt anslutning till fastighetsgräns. När ansökan avser 1–10 djur bör skyddsavståndet från hage till fastighetsgräns vara minst 30 meter och minst 50 meter till närmast grannes bostad. Skyddsavståndet från lagringsplatsen för gödsel till närmast grannes bostad bör vara minst 100 meter. Om ansökan avser fler än 10 djur är skyddsavstånden större.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för ansökan om tillstånd till hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt taxebilaga 1 F39/2021 Miljöbalken.

Ormar

Informera dina närmaste grannar och gärna hyresvärden eller styrelsen om hållande av ormen/ormar. Bifoga skriftligt yttrande från närmaste grannar med ansökan.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ingen avgift för handläggning av ansökan om tillstånd till hållandet av ormar.

 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan över berörd fastighet
  • Grannyttrande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa