Strandskyddsdispens, ansökan om

LÄS MER

Strandskyddet finns för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet både på land och i vattnet. Det gör att det mesta som kan påverka naturen eller allmänhetens möjlighet att utnyttja området är förbjudet inom strandskyddszonen.

Vill du bygga eller anlägga något, gräva, eller vidta någon annan åtgärd som förändrar strandskyddsområdet krävs en dispens (undantag från förbud). 

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet, och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

På Lidingö har strandskyddet utökats till 300 meter på norra delen av Elfvikslandet, vid Grönsta-Trolldalen och väster om Sticklinge. Även på östra delen av Bosön är strandskyddet utökat.

Det finns också stränder som inte omfattas av strandskydd. I områden som detaljplanelagts efter 1975 har strandskyddet i många fall upphävts i hela eller delar av området. För områden med detaljplan som antagits före 1975 och inte ändrats, har strandskydd sällan införts.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill veta om strandskydd råder på din fastighet.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • uppföra en ny byggnad och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad – gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig till exempel friggebod.
 • ändra en byggnad så att den kan användas till något annat ändamål än det ursprungliga.
 • utöka den privata zonen till mark som är tillgänglig för allmänheten, till exempel genom att ställa ut utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
 • uppföra en annan anläggning eller anordning som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats.
 • utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet.

Det är bara möjligt att få dispens för åtgärder som inte strider mot strandskyddets syften.
Åtgärderna får inte orsaka väsentliga försämringar för växt- och djurlivet eller minska allmänhetens tillgång till stränderna vare sig idag eller i framtiden. För nästan alla åtgärder krävs också att en fri passage på cirka 25 meter lämnas närmast vattnet. Du måste dessutom ha särskilda skäl.

För att kunna få dispens måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl kan man endast använda något av de skäl som anges nedan.

 • Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats.
 • Platsen är väl avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och saknar därför betydelse för allmänhetens tillgång till stranden. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande. Vissa områden som är väl avskilda från strandområdet kan ändå vara viktiga för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.
 • Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten. Det kan gälla brygga, pir, båthus med mera. Det krävs att behovet av anläggningen inte kan tillgodoses på annat sett. Till exempel kan behovet av en enskild brygga ofta tillgodoses genom en gemensam brygganläggning i närheten. Anläggningen man vill bygga bör inte placeras i ett biologiskt känsliga land- eller vattenområden, till exempel i en grund skyddad havsvik. Anläggningen bör även placeras och utformas på ett sätt så att den inte privatiserar området.
 • Utvidgning av en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Det kan inte gälla byggande av bostäder utan ska gälla en verksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.
 • Annat mycket angeläget intresse. Det innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen. Då strandskyddet är ett väldigt starkt allmänt intresse väger detta i normalfallet alltid tyngre än enskilda intressen.

Ansök i god tid!

För att kunna ta ställning till en strandskyddsdispens ska påverkan på växt- och djurlivet bedömas. Denna bedömning kan vara svår att göra under vissa delar av året, beroende på vilka naturvärden som kan beröras av åtgärderna. Det är till exempel ofta svårt att göra ändamålsenliga undersökningar vintertid, särskilt när det gäller påverkan på vattenmiljöer. 

För enklare strandskyddsärenden är handläggningstiden normalt sex veckor. 

Efter beslut om eventuell dispens måste du vänta ytterligare cirka fyra veckor innan någon åtgärd får påbörjas, då länsstyrelsen ska granska beslutet. Bedömer länsstyrelsen vid denna granskning att nämndens beslut kan vara felaktigt eller att det saknas uppgifter så prövar länsstyrelsen beslutet. Då får inga åtgärder vidtas förrän länsstyrelsen meddelat sitt beslut. Länsstyrelsens handläggningstid för denna prövning kan vara mycket lång på grund av hög arbetsbelastning.

Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du skicka in din dispensansökan på mailadressen nedan.

För handläggning av ansökan tas en fast avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa se: www.lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Kartunderlag som visar tomtplatsavgränsning (skala 1:400 eller 1:500)
 • Ritningar för byggnader, bryggor etc (skala 1:100)
 • För mark- eller muddringsarbeten - Skisser över nuvarande och nya mark-/bottennivåer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa