PCB-sanering, anmälan

LÄS MER

 

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Det är därför viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Fog- och golvmassor som innehåller PCB med halter över 50 mg per kg ska saneras.

PCB kan finnas i till exempel fogmassor, isolerrutor, oljekondensatorer, oljetransformatorer, lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner, dörrstängare med mera samt i vissa typer av plastbaserade golv (acrydurgolv).

Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i en fastighet kan vara betydande.

Anmälan ska göras minst 6 veckor innan saneringen/åtgärden vidtas i fastigheten.

Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighet eller adress för saneringsobjektet
  • Information om saneringsmetod och hantering av avfall
  • Mängdrapportering
  • Kontaktuppgifter till utförare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa