Lägenhetsregister, anmäla bostäder för registrering

LÄS MER

Skicka in din anmälan inom en månad

Denna e-tjänst kan du som fastighetsägare använda för att anmäla nya, ändrade eller borttagna lägenheter till Lidingö stad. Anmälan ska skickas in senast en månad efter att ändringen är utförd/lägenheten är färdigställd. Glöm inte att samtidigt söka slutbesked i bygglovet du fått för ändringen. 

Om du inte kan använda e-tjänsten eller vill anmäla ett större antal lägenheter, kontakta oss på mailadressen nedan för att få en blankett i excelformat. Skriv "Lägenhetsregister" i rubriken.

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. 

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistrets lagring, drift och förvaltning. Kommunerna ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla.

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt sedan informera de boende om de beslutade numren (inom en månad) och anslå dem i byggnaden (inom tre månader).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa