Utstakning och gränsutvisning, beställning

LÄS MER
En utstakning innebär att en ny byggnads läge märks ut på marken. Syftet är att byggnaden ska hamna på rätt plats, enligt bygglovet.  Fel i plan eller höjdläge för en byggnad kan leda till stora kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. För att få slutbesked i ett bygglovsärende behöver du dessutom oftast ha fått en lägeskontroll genomförd.

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man sätter också en höjdfix om så behövs.

Finutstakning görs oftast efter schaktning. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasadliv. Profilstolpar i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakningen påbörjas. För att vi skall kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa profiler ha god stabilitet.

En gränsutvisning är en tillfällig markering av fastighetsgränsen med färgad träläkt. Det kan till exempel behövas när du ska sätta upp ett nytt staket eller plantera en häck.

En avgift för handläggningen (fältarbete och administration) av beställningen tas ut enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se prisexempel.

Du kan beställa uppdraget här i e-tjänsten eller på en utskrivningsbar blankett. Om du inte kan använda e-tjänsten ska blanketten sändas till:

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

eller

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Följande behövs för e-tjänsten

  • Adress eller fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa